mbinventor.blogfa.com
ابداعی و اختراعی 
قالب وبلاگ

مخترع واقعي تلفن كيست؟ بل يا

 

آیا میدانیدچه کسی مخترع تلفن است؟   


الکساندرگراهام بل راهمه ما،تاچندی پیش،مخترع تلفن میدانستیم اما نمایندگان کنگره(مجلس قانون گذاری ایالات متحده آمریکا)دریازدهم ژوئن2002،قطعنامه ای رابه تصویب رساندندکه حاکی ازآن بودکه مخترع تلفن،کسی نیست جزآنتونیومیوچی!اومهاجری بودکه ازایتالیا به کوبا وازکوبا به ایالات متحده آمریکاآمده بودوازسال 1856تا1870،سی نوع مختلف  تلفن راساخته بود.                                                                  

اماچرااختراع تلفن به نام میوچی ثبت نشد؟( قطعنامه شماره269کنگره آمریکابه تاریخ یازدهم ژوئن2002،تصریح  میکند:به علت ورشکستگی مالی مخترع وحراج اموالش!"اگرمیوچی  قادرمی بود،عوارض ده دلاری ثبت اختراع تلفن خودرادرسال1874 بپردازد،الکساندربل بعدازوی،هیچ گاه نمی توانست اختراع تلفن رابه نام خودبه ثبت برساند!"

 (
قطعنامه 269کنگره)             

آری ازسویی فقرو ورشکستگی مخترع اصلی تلفن وازسوی دیگرخوش       شانسی،زبلی،موقع شناسی وفرصت طلبی های عصرالکساندربل،کارخودراکردندوکسی مخترع تلفن شناخته شدکه مستحق این عنوان نبود!امااگرالکساندربل،استحقاق آن رانداشت درعوض دارای ویژگی های منحصربه فردی بودبه شرح زیر:                                          

2-
خوش شانسی بل                                                                  

الکساندربل درسوم مارس 1847دراسکاتلند به دنیا آمدودراوایل اوت1922     در"بادک"(کانادا)به عنوان صاحب چندین شرکت مخابراتی،ازآن جملهAT&T،درگذشت.                                                              

اومثل پدربزرگ وپدرش،معلم ناشنوایان بود وگفتاردرمانی میکرد ولی        درعصرفناوری واختراعات صنعتی اونیزبه دنبال اختراع دستگاهی بودکه     بتواندموسیقی وصوت انسان راازنقطه ای به نقطه دیگرانتقال دهد.        

ازخوش شانسی بل،درکارگاهی که او وهمکارش واتسون مشغول به کار          شدند،اسناد،مدارک وتجهیزات واختراع شده توسط آنتونیومیوچی،بایگانی و نگهداری میشدند.همه آنها درباره تلفن بودند.پس بل و واتسون به مطالعه آنهاپرداختند.                                                                             

   3-
زبلی بل

بل درتماس بااداره ثبت اختراعات،باخبرشدکه شخصی به نام  میوچی درتاریخ 28دسامبر1871،فرم درخواست ثبت اختراع تلفن راپرکرده ولی )برای وی صادرنشده است زیرا به علت عدم پرداختpatentهنوزپتنت(

عوارض ده دلاری به اداره ثبت اختراعات آمریکا،درخواست میوچی درسال1874لغوشده است.در ضمن بل باخبرمیشود که شخص دیگری به نام )هم اعلام کرده است که داردروی اختراع تلفن Elisha Grayالیشاگری(

کارمیکند.پس بل دست به کارشد وهرطوری بود توانست دوساعت قبل ازپرکردن فرم درخواست ثبت اختراع تلفن توسط الیشاگری،در روز14فوریه1876،فرم مذکوررابه نام خودپرکند وتحویل دهد.در نتیجه در هفتم مارس1876پتنت یاپروانه وتاییدیه ی اختراع تلفن به نام بل صادر وبه وی اعطا شد.این درحالی بود که دردستگاه تلفنی که بل به اداره ثبت اختراعات داده بود،مقاوتی متغیر متشکل ازمفتولی در درون محلول سولفوروجود داشت که ازاختراعات الیشاگری بود وهیچ شرحی ازاین مقاومت متغیر وکارکردآن درمدارک بل وجودنداشت.اما بخش عمده مدارک الیشاگری،به شرح آن مقاومت متغیرپرداخته بود.

البته الیشاگری استادرشته برق وفیزیک بود وبل،اگر هم میخواست نمیتوانست کارکردمفتول موجود درسولفور راشرح دهد!اوگفتاردرمان بود ) ونه کارشناسی رشته برق Visual Languageومتخصص "زبان دیداری"(

فیزیک،به همین علت وی واتسون رااستخدام کرده بود که فنی بود.روابط عمومی خوب بل وتخصص واتسون به علاوه مدارک ومیراث به جامانده ازمیوچی درکارگاهی که آنها درآن کار میکردند دست به دست هم دادوبل راصاحب پتنت و تاییدیه ی اختراع تلفن کرد.

4-
موقع شناسی بل

درسال1876یعنی همان سالی که الیشاگری به دادگاه شکایت برده بودکه بل،مخترع تلفن نیست وتجهیزاتی که درتلفن خودبه کاربرده دراصل ازآن الیشاگری است میوچی هم به دادگاه شکایت برد ودرنتیجه دوشکایت علیه بل وگواهی مخترع بودنش مطرح شده بودند.درهمین سال بایکی ازشاگردان کرولال خودکه دخترسرمایه داری معروف بودازدواج وپدرزن خودرادرشرکتی که تاسیس کرده بودشریک میکندوباپول پدرزن،وکیل مدافعی رابه خدمت میگیرد کهبتواند دعوامرافعه های مطرح دردادگاه را به نفع خود دردادگاه حل وفصل کند.

5-
فرصت طلبی بل

درهمان سال1876،(درپنسیلوانیا واقع درفیلادلفیای ایالات متحده آمریکا)"نمایشگاه بین المللی قرن"برپابود که تلفن دردو غرفه ازغرفه های این نمایشگاه،به عنوان نوآوری قرن عرضه شده بود.یکی ازغرفه ها ازآن بل ودیگری مال الیشاگری بود.درحالی که گری هم به عنوان غرفه داروهم استاد دانشگاه،جزو داوران نمایشگاه بود،بل ازفرصت استفاده کرد وولیعهد مکزیک را(که درآن زمان سلطنتی اداره می شد)به غرفه خودراهنمایی کرد وازوی تاییدیه ی برتربودن غرفه اش راگرفت.

تااین زمان هنوزپرونده شکایت الیشاگری ومیوچی علیه بل بازبود اماپس ازآنکه اخلاق داوری گری وفرصت طلبی بل به علاوه ملاحظات سیاسی مقامات دولتی آمریکا،باعث شدندتلفن وغرفه بل،جایزه ی بهترین غرفه واختراع برترنمایشگاه رادریافت کند،پرونده شکایت مذکوربه احترام ولیعهد مکزیک وملاحظات سیاسی،بسته وبل،برای همیشه،رسما مخترع تلفن شناخته شد.در همان نمایشگاه نماینده ملکه ویکتوریا(ازانگلستان)حضورداشت وبل رابه دربارملکه ویکتوریادعوت کرد وهمین دعوت باعث رونق کسب و کار وی شد.

6-
درستی غم انگیز الیشاگری

الیشاگری،درآن زمان باشرکت وسترن یونیون،به همکاری پرداختند وبل نیز شرکت تلفن بل راتاسیس کرده بود.اماچون تلفن ابتدایی بل،به دردکسی نمیخورد،فروشی هم نداشت.پس بل راضی شده بودپروانه تولیدتلفن رابه شرکت وسترن یونیون عرضه کند وآن رابه قیمت یکصد دلار بفروشد.اما گری که خودرامخترع وصاحب اصلی آن پروانه میدانست،حاضربه این معامله نشد ومعامله رابه هم زد،کاری که درنهایت به زیان شرکت وسترن یونیون و به نفع شرکت بل تمام شد.

7-
مرگ نابهنگام میوچی

میوچی دردسامبرسال1882ویک سال بعد(1882)نیز علیه بل دوباره وسه باره شکایت کرد واورا متهم به خیانت درامانت(استفاده ناشایست ازمدارک وتجهیزات وی)وتقلب نمود.امادرسال 1887درحالی که همه شرایط برای محکوم کردن بل آماده بود،میوچی دارفانی راوداع گفت وبامرگش،پرونده این شکایت،بدون داوری برای همیشه بسته شد.(رجوع شود بهscripophily.com

8-
میوچی،چقدربدشانس بود

مدارک موجود وبه جامانده ازمیوچی نشان میدهند که وی درسال 1860بادردست داشتن تلفن اختراعی خود به زادگاهش ایتالیابازگشت تاآن رابه دوستش که دارای مقام بالایی درارتش ایتالیا بودنشان دهد ووی رامتقاعد سازد به تولیدکلان آن همت گمارد.اما بدبختانه،ایتالیا درآن زمان واردکشمکش های سیاسی وجنگ شده بود وکسی گوشش بدهکارحرفهای میوچی نبود.پس وی دست ازپادرازتربه ایالت متحده برگشت امادیگرتمام توان مالی خودراازدست داده بود.اودرنتیجه بدهکاری،ورشکسته اعلام شد واموالش رااز دست داد.

9-
توماس ادیسون هم مقهوربل میشود!

وسترن یونیون وقتی می بیند معامله یکصددلاری اش با بل به هم خورده است ازمخترع جوانی به نام توماس آلوا ادیسون میخواهد تاروی تلفن کارکند وتلفن جدیدی رابسازدکه درنوع خودنوآوری باشد اما بل این بارهم پیشدستی کرد وبا شکایت علیه وسترن یونیون،دست ادیسون راکوتاه نمود.

10-
نتیجه اخلاقی

فهمیدند موسس شرکت ازجهان AT&Tدرسال1992،هنگامی که مدیران 

رخت بربسته است،یک دقیقه تمام،همه ارتباطات تلفنی رابه احترام وبزرگداشت موسس خودکه رسما مخترع تلفن بود،قطع میکنندوسفارش ساختن فیلمی رااززندگی بل میدهند که ساخته وپخش میشود.

بااین همه تلاش درنهایت حقیقت برای همیشه مخفی نماند.پژوهشگران دست به کارشدند و"ویتوفوسه لا"نماینده کنگره،قطعنامه ای راتنظیم کرد که درسال2002به تصویب کنگره رسید:آری مخترع تلفن آنتونیو میوچی است! کسی که نامش تقریبا هیچ کجا نیست مگردرقطعنامه مذکور.اما نام بل روی واحد بدون ابعادی است که بلندای صوت را(برای مثال)می سنجد وآنقدربزرگ است که درعمل ازدسی بل(یک دهم بل)نام می برند.همچنین  ده ها شرکت مخابراتی نیزنام بل راهنوزدرلوگوی خودزنده نگه داشته اند.

چه خوب گفت:

"
سعدیا مردنکونام نمیردهرگز       مرده آن است که نامش به نکویی نبرند"

و الیشاگری و میوچی نکونام های امروزاند.!

 

 

 

 

تصویر اولین تلفن

 

و این هم اولین جمله ای که گراهامبل با تلفن گفت:

 

 

[ 24 Apr 2010 ] [ 10:32 AM ] [ مهندس محمد بیگی ]
.: Weblog Themes By civiltect.com :.

درباره وبلاگ

مهندس محمد طه بیگی ئیلانلو , وبلاگ ابداعی و اختراعی میباشد. نویسنده وب خود مبدع، مخترع و نویسنده ی کتاب اصول اختراع است. می توانید نظرات,پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را از طریق ایمیل یا نظر و تماس تلفنی مطرح کنید.